Slaty-backed Gull (Larus schistisagus)

Slaty-backed Gull

Slaty-backed Gull

Slaty-backed Gull

Slaty-backed Gull

Slaty-backed Gull

Photo Gallery Index