Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca)

Egyptian Goose

Egyptian Goose

Egyptian Goose

Photo Gallery Index