White-faced Ibis (Plegadis chihi)

White-faced Ibis

White-faced Ibis

Photo Gallery Index