White Ibis (Eudocimus albus)

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis

White Ibis

Photo Gallery Index